MONTESSORI SCHOOL

A Barcelona Montessori School creiem i volem que els nostres fills entenguin que necessitem, per canviar el món, començar a preocupar-nos pel "Nosaltres" en lloc del "jo". Necessitem preocupar-nos per les persones i no pels beneficis. Hem de lluitar per la igualtat en lloc de l'autoritat, hem de buscar les similituds en lloc de les diferències. Hem de ser apassionats en lloc de competitius i hem de perdonar en comptes de jutjar.

Donar aliments per ajudar als més pobres de la nostra comunitat és un pas endavant, ho fem junts?


At Barcelona Montessori School we believe and we want our children to understand that we need, in order to change the world, to start caring about the "We" rather than the "me". We need to care about people rather than profits. We need to strive for equality rather than authority, we need to seek similarities rather than differences. We need to be passionate rather than competitive and we need to be forgiving rather than judgmental.

Giving food to help the poorest of our community is one step forward, shall we do this step together? 

Informació fiscal

Pots desgravar-te les aportacions en la teva declaració de renta
(o impost de societats, si correspon)

PARTICULARS
DELS PRIMERS 150€

80%
EMPRESES PARTICULARS
TRAM A PARTIR DE 150€
35%
40%
40% Si portes 3 anys o més fent aquesta contribució
Fins a un 10 % de la base liquidable